Voorwaarden

Duur van het verblijf.

De woning wordt uitsluitend aan u beschikbaar gesteld voor de overeengekomen periode. U kunt uw vakantiewoning op de 1e verblijfsdag vanaf 15.00 uur betrekken. Op de dag van vertrek verlaat u de woning normaal gesproken voor 10.00 uur. In overleg met de verhuurder zijn andere tijden mogelijk. Als u denkt later aan te komen, maakt u dan een goede afspraak met de verhuurder. Na ontvangst van de volledige betaling ontvangt u bericht hoe en waar de sleutels van de vakantiewoning in ontvangst kunnen worden genomen.

Reserveringsopdracht en betaling
Iedere reserveringsopdracht wordt door verhuurder bevestigd middels een reserveringsbevestiging. Indien door beide partijen een overeenkomst wordt getekend, vervangt deze de reserveringsbevestiging.
Na ontvangst van deze bevestiging of ondertekening van deze overeenkomst voldoet u 30% van de huursom.
 
Het restant van de huursom en de waarborgsom, dienen uiterlijk een maand voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij reservering op korte termijn, d.w.z. vier weken of korter voor aanvang van de huurperiode, dient u de volledige huursom, verzekeringspremie en waarborgsom ineens te betalen. Iedere betaling dient netto te geschieden op de door verhuurder schriftelijk aan u kenbaar gemaakte bankrekening, danwel contant tegen afgifte van een deugdelijke kwitantie. Eventuele kosten van storting of overboeking komen voor uw rekening. Na ontvangst van het volledige bedrag, ontvangt u uiterlijk 1 week voor vertrekdatum de reisbescheiden, de routebeschrijving en het adres waar u de sleutel kunt ophalen.
Wij wijzen u er daarbij op dat, indien u niet de aanbetaling verricht binnen de op de bevestiging/factuur vermelde termijn en/of niet binnen de geldende termijn het restant voldoet, wij ons het recht voorbehouden uw reservering als door u geannuleerd te beschouwen, in welk geval de annuleringsvoorwaarden onverminderd van toepassing zijn.

Wijziging van de reservering door de huurder
Indien u in uw reeds gedane reservering een wijziging wenst aan te brengen, van welke aard dan ook, dan geeft u dit direct aan verhuurder door. Deze wijziging wordt door verhuurder schriftelijk bevestigd, indien deze hiermee akkoord kan gaan. De hieraan verbonden kosten bedragen € 10,00.

Bijkomende kosten
De bijkomende kosten die u dient te voldoen en die worden verrekend met de waarborgsom, staan bij de bijzonderheden in de woningbeschrijving vermeld. Tenzij in de overeenkomst vermeld staat dat (bepaalde van) deze kosten in de huurprijs zijn inbegrepen, vallen hieronder de kosten van gas, water, elektra, toeristenbelasting, extra schoonmaakkosten, breuk en andere schade (alles voorzover van toepassing).

Waarborgsom
Voorzover niet een hogere of lagere waarborgsom is aangegeven, dient een waarborgsom te worden betaald van € 100,- resp. € 200,00. Deze waarborgsom wordt aan u, onder verrekening met de eventuele bijkomende kosten en andere financiële verplichtingen van u als huurder, waaronder toeristenbelasting en eventuele schadevergoeding, binnen 4 weken na het einde van de huurtermijn op uw bank- of girorekening teruggestort. Voorzover geen waarborgsom wordt voldaan of de te verrekenen bedragen hoger zijn dan de waarborgsom, dient de huurder het restant binnen 8 dagen na verzoek daartoe aan verhuurder te voldoen.

Inventaris
De inventaris van alle woningen worden éénmaal per jaar door verhuurder gecontroleerd en bij aanvang/einde van een verhuurperiode globaal nagekeken. In de woning zijn de volgende voorzieningen tenminste aanwezig: een complete keukeninrichting inclusief koelkast met vriesvak, elektrische kookplaten, oven, magnetron, senseo-apparaat, koffiezet-apparaat, waterkoker, afwasmachine, wasmachine, wasdroger, servies en bestek voor 6 personen. U heeft een eigen entree, normaal sanitair (toilet en douche), warm en koud stromend water, centrale verwarming, een houtkachel, elektra, (satelliet-)televisie en dvd-speler. Verhuurder is niet aansprakelijk voor wijzigingen in de inventaris, tenzij de aanwezigheid van bepaalde specifieke voorzieningen tevoren nadrukkelijk aan huurder zijn gegarandeerd.

Als u iets mist, defect is of bij aanvang van de huurperiode reeds beschadigd is, meldt u dit dan meteen bij verhuurder, de door deze aangewezen beheerder of het sleuteladres. Ook indien er tijdens uw verblijf iets breekt, beschadigt, verloren gaat of defect raakt, wordt u dringend verzocht dit onmiddellijk te melden. Wij kunnen dan trachten te zorgen voor herstel of vervanging, zowel ten behoeve van u als van de volgende gebruiker van de woning.

Extra faciliteiten
Dekbedden, bedlinnen, handdoeken, droogdoeken etc. zijn niet standaard aanwezig. U dient dus zelf te zorgen voor:
· Dekbedden, kussens, hoeslakens, kussensloop en dekbedovertrekken
· Handdoeken, washandje
· keukendoek, theedoeken, vaatdoekjes

Tegen vergoeding kunt u de navolgende extra’s verkrijgen:
· dekbed, dekbedovertrek, kussensloop en hoeslaken (1-persoons): € 12,- p.p.;
· haardhout: op aanvraag.

Maximaal aantal personen
Het bij de beschrijving van de vakantiewoning genoemde aantal personen is het maximaal toegestane aantal. Bij de reservering of nadien op de door verhuurder aan te geven wijze, moeten alle namen van de personen die van de vakantiewoning gebruik zullen maken worden vermeld. Bewoning met meer of andere personen is niet geoorloofd zonder schriftelijke toestemming van verhuurder, ook al zijn er meer bedden beschikbaar. Indien deze toestemming zou worden verleend voor een vijfde of zesde persoon, dient u rekening te houden met een kostenopslag, deze bedraagt € 150,00 per persoon per week. Als u tijdens uw vakantie vrienden wilt uitnodigen, overleg dit dan met verhuurder of de door deze aangegeven beheerder.

Indien u zonder toestemming méér of andere personen in de vakantiewoning laat verblijven (in het bijzonder deze laat overnachten), wordt u voor iedere extra persoon een bedrag van € 250,- in rekening gebracht, ongeacht het aantal nachten dat deze persoon in de vakantiewoning heeft doorgebracht.

Het is niet toegestaan om op het terrein van het gehuurde te kamperen en/of een caravan of camper neer te zetten en te (doen) gebruiken tijdens het verblijf, tenzij hiervoor tevoren schriftelijk toestemming is verleend.

Eindschoonmaak en controle
U dient zelf de dagelijkse schoonmaak van uw vakantiehuis te verzorgen. De eindschoonmaak/controle wordt verzorgd door verhuurder (tenzij nadrukkelijk vooraf anders wordt afgesproken), zodat ook uw vertrekdag een vakantiedag wordt, zonder u te hoeven inspannen om het huis schoon te maken. De kosten hiervan staan vermeld bij de huurprijs en zijn gebaseerd op een schoonmaak na normaal verantwoord gebruik. Indien de vakantiewoning is gebruikt met een huisdier, wordt een opslag berekend van € 15,00. Indien de woning sterk vervuild blijkt of slechts met bijzondere schoonmaakapparatuur/-middelen gereinigd kan worden, worden de hiermee gepaard gaande extra kosten aan huurder in rekening gebracht. Aan arbeidsloon wordt dan een bedrag van minimaal € 20,- per uur in rekening gebracht. De door huurder te betalen kosten van de eindcontrole door verhuurder staan hierboven vermeld bij de huurprijs. Indien huurder dat wenst, kan deze vragen om gezamenlijk de eindcontrole te verrichten. Eventuele geconstateerde tekortkomingen, schade en vermissingen, worden dan op een door beide te ondertekenen formulier vastgelegd.

Aansprakelijkheid van de huurder
Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade, veroorzaakt door uw toedoen en/of door uw medereizenden, geheel door u vergoed dienen te worden aan verhuurder. U verkrijgt de vakantiewoning in goede staat (zonder zichtbare of onzichtbare gebreken, behoudens voorzover door verhuurder schriftelijk anders kenbaar wordt gemaakt) en dient deze in goede staat te houden. Indien u bij of direct na het betrekken van de vakantiewoning gebreken of schade daaraan zou ontdekken, waardoor de vakantiewoning niet ‘in goede staat’ kan worden beschouwd, dient u dit onverwijld aan verhuurder of diens beheerder te melden, bij gebreke waarvan de vakantiewoning geacht wordt in goede staat aan u ter beschikking te zijn gesteld. Het herstel van alle aan het eind van de huurtermijn door verhuurder geconstateerde schade of gebreken, die niet tevoren kenbaar is gemaakt of tussentijds is vastgelegd, komt voor rekening van huurder.

Voor alle bijkomende kosten, zoals elektra, gasverbruik, waterverbruik, telefoonkosten etc. bent u als huurder volledig aansprakelijk, tenzij nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze kosten niet afzonderlijk behoeven te worden betaald. Maar ook indien deze kosten in de huurprijs zijn begrepen, dient u de extra kosten die uitgaan boven die bij normaal gebruik, te vergoeden, zoals in geval van verspillend gebruik van gas, electra en/of water, bijvoorbeeld door het voortdurend laten lopen van de kraan, langdurig nodeloos/buitensporig gebruik van electrische apparatuur en het maximaal aanzetten van de c.v. c.q. de thermostaatknoppen (al dan niet bij geopende ramen of deuren), mede inachtgenomen het jaargetijde en de weersomstandigheden.

Verhuurder is bij voorbaat gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is vergoed c.q. de bijkomende kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten komen geheel voor rekening van de in de reserveringsbevestiging genoemde huurder, onverlet de aansprakelijkheid van eventuele andere personen die rechtens als contractpartij of aansprakelijke persoon jegens verhuurder of derden kunnen worden beschouwd. Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen derhalve strikt te worden nagekomen.

Faciliteiten en overlast
Niet alle door ons eventueel aangegeven externe faciliteiten, zoals restaurants, winkels en sportaccomodatie, zijn dag in dag uit, het hele jaar door geopend. Gebruik van alle faciliteiten op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor voorzieningen die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet toegankelijk zijn. Indien zich in de omgeving van de vakantiewoning onverhoopt bouwactiviteiten of wegopbrekingen zouden voordoen, aanvaardt verhuurder voor de daarvoor wellicht veroorzaakte overlast geen aansprakelijkheid. Ook indien door storingen in de aanvoer of extreme weersomstandigheden bepaalde voorzieningen buiten gebruik raken (zoals stroomuitval) of niet gebruikt kunnen worden (zoals het zwembad), kan verhuurder hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Huisdieren
Als huisdieren in een vakantiehuis zijn toegestaan, geldt als regel dat niet meer dan één huisdier welkom is. Alleen in overleg met en na schriftelijke toestemming van verhuurder zijn meerdere huisdieren welkom. Voor elk huisdier is een toeslag van € 15,00 van toepassing.
Houdt u er rekening mee dat voor honden en katten een gezondheidsverklaring en een inentingsbewijs tegen hondsdolheid vereist kan zijn.

Annulering door huurder
Annuleren van de overeenkomst is niet mogelijk (althans blijft u verplicht de volledige huursom te voldoen). Indien u een annuleringsverzekering hebt afgesloten, krijgt u de reissom geheel of gedeeltelijk uitgekeerd, overeenkomst de voorwaarden en beperkingen ingevolge de verzekeringsvoorwaarden. Annulering kan daarbij slechts rechtsgeldig geschieden op de wijze en in de gevallen als bepaald in de voorwaarden van de annuleringsverzekering, maar in ieder geval onverwijld telefonisch aan verhuurder en gelijktijdig per aangetekend schrijven. Direct na ontvangst van de schriftelijke annulering zendt verhuurder een annuleringsbevestiging en een factuur.
In geval van reservering méér dan 8 weken voor aanvang van de huurperiode, kunt u binnen 8 dagen, gerekend vanaf de reserveringsdatum of de datum van ondertekening van de overeenkomst, de reservering ongedaan maken zonder de huursom verschuldigd te zijn. Hiertoe dient u per aangetekend schrijven de ongedaanmaking van de reservering in te roepen. Verhuurder bevestigt u na ontvangst hiervan uw annulering. Bij annulering na 8 dagen is het volledig gefactureerde bedrag verschuldigd, inclusief de reserveringskosten en de eventuele premie voor de annuleringsverzekering.
Annuleringen die voor de annuleringsverzekering in aanmerking komen, worden behandeld conform de verzekeringsvoorwaarden van de annuleringsverzekeraar. Niet in de annuleringsvoorwaarden van de verzekeraar genoemde (onder de dekking vallende) gevallen van verhindering en overmacht, waardoor een huurder de vakantiewoning niet kan betrekken, vormen geen grond voor annulering, opschorting van betaling, betalingskorting en/of ontbinding van de huurovereenkomst.

Annulering door verhuurder
Indien enige omstandigheid verhuurder noopt tot annulering van de reeds gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, zal verhuurder onmiddellijk het reeds door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
Bij annulering door verhuurder vanaf 8 dagen voor aanvang van de huurperiode heeft de huurder bovendien recht op een schadevergoeding van € 100,- per gereserveerde vakantiewoning, indien geen alternatief kan worden aangeboden. Uitgesloten van deze schadevergoeding zijn korte termijn reserveringen, d.w.z. reserveringen die hebben plaatsgevonden korter dan 8 weken voor aanvang van de huurperiode.

Annuleringsverzekering
Het afsluiten van een annuleringsverzekering is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen.

Aansprakelijkheid van verhuurder
Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijsvermelding van de door verhuurder aangeboden accommodaties binden verhuurder niet.
Verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders en/of medereizenden van door verhuurder verhuurde vakantiewoningen, ook niet wanneer deze zijn veroorzaakt door onjuist gebruik van of gebreken aan de vakantiewoning.
Van het zwembad, indien en voorzover aanwezig, en het riviertje wordt door huurder en de mede-reizenden gebruik gemaakt voor eigen risico. Kinderen en/of volwassenen zonder zwemdiploma mogen alleen met zwemvest en onder toezicht van een volwassene met zwemdiploma van het zwembad of het riviertje gebruik maken en/of in de directe omgeving van het zwembad en/of het riviertje verkeren. Het is streng verboden in het riviertje schadelijke stoffen te gooien of deze anderszins te vervuilen. Schade die aan het zwembad ontstaat tijdens de huurperiode, dient door huurder te worden vergoed. Verhuurder en de eigenaar van de vakantiewoning kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen in en om de vakantiewoning en het zwembad.

Klachten
Ondanks al onze bemoeienissen en zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardige klacht meent te hebben. Deze klacht moet, voor zover mogelijk, onmiddellijk ter plaatse worden ingediend, op de door verhuurder aan te geven wijze aan de door verhuurder aan te wijzen persoon, te weten de beheerder of verhuurder zelf. Deze persoon zal alsdan de klacht in behandeling nemen en deze zo goed mogelijk trachten te verhelpen. Als directe indiening niet mogelijk is of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 2 weken na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk en gemotiveerd, bij verhuurder worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen.
In ernstige gevallen dient u direct, vanuit uw vakantiebestemming, contact met verhuurder op te nemen, via de aan u kenbaar gemaakte telefoon- en faxnummers en/of e-mail-adressen van verhuurder. Veelal is een redelijke, aanvaardbare oplossing mogelijk en behoudt u uw vakantieplezier.

Het zelfstandig betrekken van een andere vakantiewoning dan door verhuurder aangeboden, c.q. het zonder overleg met verhuurder verlaten van de gehuurde vakantiewoning, doet alle rechten op compensatie of vergoeding teniet. Verhuurder is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk tot het bedrag van de huursom.

Aard van de overeenkomst
De reservering betreft het gebruik door huurder van een vakantiewoning voor recreatieve doeleinden, gedurende de overeengekomen periode, dus niet voor permanente bewoning Het betreft hier een overeenkomst die naar haar aard van korte duur is.


Geschillen
Op de reservering/huur is Nederlands recht van toepassing en de bevoegde rechter te Utrecht is in eerste aanleg als enige bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen, voorzover niet op grond van dwingend recht een andere rechter bevoegd is en/of partijen in geval van een geschil niet een andere instantie (geschillencommissie of rechter) zouden aanwijzen.